We need Your help
APATRID.RU
ru
Feeling that people need you - isn't it a happiness of artist and human? (L. Utesov)

Discography of composer Vladlen Bakhnov: LPs

Kola Beldy (1973)


01. I'll take you to Tundra ( M. Fradkin  / M. Plyatskovsky  )
02. Oh, Lakes ( trad )
03. Song of Yakut man in love ( L. Lyadova  / N. Starostin  )
04. Spring in the North Pole ( V. Zubkov  / B. Purgalin  )
05. Fisherman's song ( M. Dvilyansky  / L. Akhvlediani  )
06. You haven't yet known me ( G. Ponomarenko  / V. Dyunin  )
07. My Naryan-Mar ( G. Ponomarenko  / I. Kashezheva  )
08. Andakha ekeselni ( trad )
09. Reindeer breeder's song ( M. Tabachnikov  / V. Bakhnov )
10. Andakha ekeselni ( trad )
11. Kmali chinekh ( trad )
12. Emaronian Island ( trad )
13. Drinking song ( trad )
14. Sun in the eyelashes ( G. Podelsky  / V. Kharitonov  )
15. Love me ( M. Slavin  / G. Khodosov  )
16. Sons of Russia ( E. Babkin  / M. Lvov  )
04151 Melodia (Soviet Union (USSR))
VSG, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973
Gost 5289-68

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1975
Gost 5289-73

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1974
Gost 5289-68

Aprelevka factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1974
Gost 5289-73

Leningrad factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1973-1974
Gost 5289-68

Tashkent factory, Soviet Union (USSR)
Record release year: 1974-1980
Gost 5289-73